Regulamin

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady korzystania drogą elektroniczną z usług dietetycznych Ady Śledziewskiej i z serwisu www.holi-diet.pl.

2. Niniejszy Regulamin ma także odpowiednie zastosowanie w przypadku nabywania usług określonych w § 3 ust. 1 poniżej za pośrednictwem innych stron internetowych administrowanych przez Usługodawcę, chyba że Usługodawca poinformuje o stosowaniu innego regulaminu.

3. Dietetyk Ada Śledziewska posiada udokumentowane uprawnienia do prowadzenia terapii dietetycznej w zakresie oferowanych usług, a ponadto działa zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie standardami, jak również z poszanowaniem praw pacjenta, zasad etyki i poufności.


4. Dietetyk jest zobowiązany do zachowania w pełnej tajemnicy informacji dotyczących pacjenta.


5. Konsultacje w ramach świadczonych usług dietetycznych nie zastępują porady lekarskiej.


Definicje

Użyte w regulaminie określenia mają następujące znaczenia:

 1. Usługodawca – Ada Śledziewska, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Ada Śledziewska, z adresem głównego miejsca wykonywania działalności ul. Pułtuska 27, 05-140 Serock, NIP: 5361944475, REGON: 384941370, adres e-mail: ada.holidiet@gmail.com.

 2. Serwis – serwis internetowy Usługodawcy, prowadzony pod adresem internetowym www.holi-diet.pl.

 3. Klient –  osoba fizyczna, pełnoletnia, poczytalna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług dietetycznych.

 4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą z Usługodawcą będącym przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby.

 5. Newsletter – materiały przesyłane przez Usługodawcę drogą elektroniczną Klientom, którzy wyrazili zgodę na ich otrzymywanie, mogące stanowić informację handlową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.)


Rodzaje i zakres świadczonych usług:

1. Usługodawca oferuje następujące usługi:​

 • Konsultacje dietetyczne online

 • Kontynuacja konsultacji dietetycznych online

 • Układanie indywidualnych planów dietetycznych

 • Przeprowadzanie analizy składu ciała w ramach akcji promocyjnych


Warunki świadczenia usług

1. Każda konsultacja, usługa i wytworzone w związku z nimi informacje są indywidualnie przygotowane dla konkretnego Klienta w związku z zawarciem umowy cywilno – prawnej, stanowią własność intelektualną Ady Śledziewskiej.

2. Klient (usługobiorca) za pośrednictwem ankiety (wywiadu żywieniowego) wypełnionej podczas wizyty online lub przez odesłanie za pośrednictwem adresu e-mail wysłanego przez Usługodawcę formularza, akceptuje niniejszy regulamin, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zamawia usługę oferowaną przez Usługodawcę.

3. Warunkiem korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę jest zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu i akceptacja wszystkich jego punktów. Zamówienie wiąże się z akceptacją regulaminu.


4. Zamawiający wypełnia ankietę z pytaniami (wywiad żywieniowy), formularz „składniki diety”, a także dzienniczek żywieniowy – tym samym dostarcza dane potrzebne do ułożenia diety oraz odpowiada na ewentualne dodatkowe pytania przesłane przez usługodawcę.


5. Uruchomienie usługi następuje w momencie dokonania płatności wg cennika dostępnego w zakładce „oferta”, zamieszczonej na stronie www.holi-diet.pl.


6. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich i są cenami brutto.


7. Honorowane są następujące formy płatności:

 • płatności elektroniczne za pomocą tradycyjnego przelewu bankowego 


8. Klient, w przypadku braku możliwości pojawienia się na umówionej wizycie online, zobowiązany jest wizytę tą odwołać poprzez kontakt mailowy pod adresem e-mail ada.holidiet@gmail.com lub telefoniczny pod numerem 535-003-860. Odwołanie wizyty powinno odbyć się najpóźniej 1 dzień przed planowaną wizytą, w uzasadnionych przypadkach (wypadki losowe, choroba, itp.) dietetyk dopuszcza odwołanie wizyty w ten sam dzień.


9. Nieodwołanie wizyty będzie skutkowało naliczeniem opłaty w wysokości 50 zł.


10. Po spełnieniu powyższych obowiązków przez Klienta, Usługodawca zobowiązuje się do ułożenia indywidualnego planu dietetycznego lub przeprowadzenia porady dietetycznej w terminie 7 dni roboczych od momentu potwierdzenia płatności na koncie.


11. Plan dietetyczny jest przez Usługodawcę układany na podstawie informacji otrzymanych od Klienta (wywiad żywieniowo – medyczny), z uwzględnieniem wszystkich próśb i uwag pacjenta w takim stopniu, w jakim będzie to możliwe, przy danej jednostce chorobowej.


12. Klient przyjmuje do wiadomości, iż usługi świadczone przez Usługodawcę nie dają gwarancji odniesienia skutku oczekiwanego przez Klienta, z uwagi na złożoność i wielość czynników mających wpływ na efekt porad i zabiegów dietetycznych. Klient przyjmuje nadto do wiadomości, iż konsultacje udzielane przez Usługodawcę zawierają indywidualną interpretację danego stanu pacjenta, wyników badań, a także oparte są na profesjonalnej wiedzy i doświadczeniu oraz na przeświadczeniu, że Klient nie zataił jakichkolwiek wiadomości i w wywiadzie oświadczył wyłącznie prawdę.


13. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania diety, zaleceń i/lub suplementacji niezgodnych z wytycznymi przekazanymi przez Usługodawcę. Klient przyjmuje ponadto do wiadomości, że niezastosowanie się lub wybiórcze stosowanie się do zaleceń udzielanych przez Usługodawcę, a także zatajenie jakichkolwiek informacji lub podanie nieprawdy przez Klienta może wpłynąć negatywnie na jego stan zdrowia.


14. Wszystkie zmiany jadłospisu, które wynikają z błędu/ niedopatrzenia dietetyka będą wprowadzone nieodpłatnie.


15. Wymiana do 3 przepisów w tygodniowym jadłospisie może odbyć się nieodpłatnie. Kolejne zmiany przepisów mogą zostać zrealizowane wyłącznie odpłatnie.


16. Ewentualne uwagi lub prośby wprowadzenia zmian w planie dietetycznym należy zgłaszać po minimum tygodniu stosowania diety, po wypróbowaniu wszystkich przypisów z jadłospisu. Wyjątkiem są błędy popełnione przez dietetyka (np. wystąpienie w planie dietetycznym danego składnika, kiedy pacjent zaznaczył, że nie chce spożywać tego składnika) – zauważenie takich błędów należy zgłaszać od razu.


17. Usługodawca ma prawo do odmówienia konsultacji osobom nietrzeźwym, pod wpływem narkotyków lub innych substancji odurzających, zachowującym się obraźliwie.


18. Usługodawca ma prawo do odmówienia konsultacji w przypadku, gdy nie posiada dostatecznej wiedzy o prowadzeniu żywieniowym danej jednostki chorobowej lub innych dolegliwości.

19. Serwis zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach usług znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych.


Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Usługodawca ma obowiązek należytego świadczenia usług określonych w niniejszym Regulaminie. W przypadku stwierdzenia wadliwości usługi świadczonej przez Usługodawcę Klient może wszcząć postępowanie reklamacyjne.

2. Reklamacje dotyczące zamówionych usług mogą być składane:


3. Termin rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Klienta wynosi 14 dni od momentu jej zgłoszenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Usługodawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.


4. O rozstrzygnięciu wniesionej reklamacji Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub drogą pocztową na wskazany przez niego adres.


Prawa autorskie

 1. Wszelkie utwory dostępne w Serwisie i innych stronach, o których mowa w § 1 ust. 1, a w szczególności materiały graficzne oraz treści stanowią przedmiot praw autorskich przysługujących Usługobiorcy lub podmiotom trzecim i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 2, poz. 23 ze zm.). Korzystanie z tych utworów jest dopuszczalne wyłącznie w takim zakresie, który nie wykracza poza użytek dozwolony na gruncie obowiązującego prawa.


Postanowienia końcowe

 1. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Usługodawca poinformuje Klientów o wprowadzonych zmianach. Postanowienia nowego Regulaminu wiążą Klienta od momentu zaakceptowania przez Klienta jego postanowień.

 2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 23.10.2020 r.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz innych stosownych aktów prawnych.

 

Polityka prywatności oraz polityka plików cookies

Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze strony internetowej www.holi-diet.pl i jej podstron

2. Administratorem strony oraz danych osobowych jest Ada Śledziewska, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Ada Śledziewska z adresem głównego miejsca wykonywania działalności ul. Pułtuska 27, 05-140 Serock, NIP 5361944475, REGON 384941370, adres e-mail: ada.holidiet@gmail.com


Dane osobowe

1. Użytkownik może dobrowolnie przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na stronie internetowej, takich jak formularz kontaktowy

2. Podanie danych w formularzach jest dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania usługi, do której przeznaczony jest dany formularz czy też podjęcia stosownych działań


3. Dane osobowe przekazywane przez Użytkownika mogą być przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 • zawarcia i wykonania umowy z Administratorem, tj. umowy o świadczenie usług określonych w Regulaminie Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną, dostępnym na stronie internetowej www.holi-diet.pl (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

 • wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, związanych z wystawianiem faktur, rachunków oraz prowadzeniem sprawozdawczości finansowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

 • marketingu produktów i usług oferowanych przez Administratora lub partnerów Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 • rozpatrywania skarg i reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 • wysyłania drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (w przypadku wyrażenia stosownej zgody). (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)


W innych przypadkach dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie udzielonej zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu określonym w treści zgody.


4. Zbierane i przetwarzane są tylko te dane, które użytkownik sam dobrowolnie udostępni Administratorowi, za wyjątkiem danych zbieranych automatycznie za pomocą plików cookies oraz danych logowania. Podczas wizyty na stronie, automatycznie zbierane są dane dotyczące samej wizyty, np. adres IP użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. (dane logowania). Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o użytkownikach, lub do personalizacji zawartości strony w celu jej ulepszenia. Dane te przetwarzane są jednak wyłącznie w celach administrowania stroną i zapewnienia sprawnej obsługi hostingowej i nie są kojarzone z danymi osobowymi poszczególnych Użytkowników

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3 powyżej, tj. przez okres obowiązywania umowy łączącej Użytkownika z Administratorem, wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym obowiązków związanych z przechowywaniem danych, np. dla celów sprawozdawczości finansowej, realizacji przez Administratora jego prawnie uzasadnionych interesów, w szczególności przez przewidziane w odrębnych przepisach okresy przedawnienia roszczeń lub do czasu wycofania zgody – o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych

 • prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych

 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”)

 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

 • prawo do przenoszenia danych, w tym prawo do przenoszenia danych bezpośrednio do innego administratora danych

 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych


7. Z powyższych uprawnień Użytkownik może skorzystać przesyłając wniosek na adres: Ada Śledziewska, ul. Pułtuska 27, 05-140 Serock lub przesyłając wniosek drogą elektroniczną na adres e-mail: ada.holidiet@gmail.com


8. Dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców danych:

 • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i dla celów wynikających z obowiązujących przepisów prawa

 • operatorowi płatności elektronicznych

 • Google LLC – w celu korzystania z poczty Gmail oraz Google Analytics

 • księgowej – w celu korzystania z usług księgowych i przetwarzania danych klientów i pracowników widocznych na fakturach

 • Facebook Inc. – w celu prowadzenia fanpage’a o nazwie Poradnia dietetyczna Holi Diet w odpowiedzi na zapytania klientów wysłane poprzez Messenger lub w wiadomości na fanpage, a także w wiadomościach prywatnych, w celu prowadzenia interakcji z osobami korzystającymi z fanpage’a


9. Podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych lub w ramach usług, których przetwarza dane osobowe gwarantują wypełnianie obowiązków nałożonych przez RODO i stosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa danych osobowych. Administrator zaleca zapoznanie się z polityką prywatności tych podmiotów, dostępna na ich stronach internetowych

10. Administrator informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych


Pliki cookies

1. Administrator, stosownie do przepisów art. 173 oraz 174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne, wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora


2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony


3. Administrator wykorzystuje Cookies w następujących celach:

 • przystosowanie zawartości strony do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkownika

 • utrzymanie sesji zalogowanego Użytkownika tak, aby na poszczególnych podstronach Serwisu nie było konieczne ponowne logowanie się

 • obsługa kont użytkowników

 • tworzenie analiz, raportów i statystyk dotyczących sposobów korzystania ze strony przez Użytkowników

 • obsługa płatności elektronicznych


4. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione


5. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik


Zmiana polityki prywatności


 1. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój serwisu internetowego